Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Súčasnosť

Geografické informácie a administratívne zaradenie
Obec Hnilčík leží v severozápadnej časti Košického kraja na území historicky významného regiónu Slovenska – Spiša. Jej existencia sa spája s okresným mestom Spišská Nová Ves. S katastrálnym územím obce susedia katastrálne územia Spišskej Novej Vsi, Hnilca, Tepličky, Šafárky, Závadky a Nálepkova. Územie je súčasťou rekreačného územného celku Slovenský raj s väzbami na Spišský kultúrno-historický celok s medzinárodným významom (starobylá Levoča, pamiatky zapísané UNESCOM – Spišský hrad, Spišské Podhradie, Žehra). Svojou územnou rozlohou sa radí na ôsme miesto v obvode Spišská Nová Ves.

Hnilčík má ráz horskej obce s reťazovou zástavbou. Je lokalizovaný v doline Železného potoka a v  jej bočných dolinách (Zimnej, Roztockej). K  obci patrí aj osada Bindt, ležiaca severnejšie, za horským hrebeňom Trubačovca, v údolí Markušovského potoka, ako aj ďalšie osamelé odľahlé usadlosti (Štolvek, Domky).

Obec patrí do Košického kraja a do okresu Spišská Nová Ves. V súčasnom období má 521 obyvateľov, z toho 251 žien a 270 mužov. Do vekovej kategórie do 15 rokov patrí 84 detí (45 chlapcov, 39 dievčat), veková kategória 16–19 rokov zahŕňa 29 obyvateľov (19 chlapcov, 10 dievčat), siedmi mladí ľudia študujú na vysokých školách (3 chlapci, 4 dievčatá). Dospelé obyvateľstvo obce tvoria zamestnaní občania v  počte 200 (126 mužov, 74 žien), nezamestnaní občania v produktívnom veku (spolu 52, z  toho 28 mužov a 24 žien) a dôchodcovia (starobní, invalidní) v počte 149 obyvateľov (47 mužov, 102 žien). Z demografického hľadiska je štruktúra obyvateľstva pomerne priaznivá: 113 ľudí mladších ako 19 rokov, čiže 21,7 % z celkového množstva. Z hľadiska vzdelanosti je štruktúra nasledovná: ukončené stredoškolské odborné vzdelanie bez maturity má 148 obyvateľov (99 mužov, 49 žien), úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou 84 obyvateľov (40 mužov, 44 žien) a vysokoškolské vzdelanie 17 obyvateľov (11 mužov, 6 žien). Do skupiny s ukončeným základným vzdelaním a s neukončeným základným vzdelaním patria predovšetkým starší obyvatelia v dôchodkovom veku. V kategórii obyvateľstva v hmotnej núdzi bolo k 1. 6. 2005 evidovaných 21 občanov (15 mužov, 6 žien).

Dnešný kataster obce Hnilčík vznikol až v r. 1962 integráciou viacerých banských osád. Boli to: obec Hnilčík (obyvateľmi nazývaný „Dolným Hnilčíkom“, resp. Jerohutou), ležiaca v spodnej časti údolia Železného potoka, Roztoky – v  bočnom údolí Roztockého potoka (predtým v katastri mesta Spišská Nová Ves), Domky – na konci údolia Roztockého potoka, Bindt (predtým v katastri obce Markušovce), osada Hnilčík („Horný Hnilčík“) v hornej časti údolia Železného potoka s časťami Zimná Dolina, Furmanec, Cechy a Štolvek (všetky predtým v katastri mesta Spišská Nová Ves). Charakter osídlenia vyplýva z historického vývoja, keď tunajšie osady vznikali v blízkosti viacerých baní roztrúsených po celom priestore, v závislosti od výskytu a dobývania ložísk železných a medených rúd.

Obec je položená v  podhorskej oblasti. Vzhľadom na klimatické podmienky a  reliéf územia nemá predpoklady pre rozvoj poľnohospodárskej výroby. Územie obce je značne lesnaté a hornaté.

Z celkovej výmery katastrálneho územia 2 223 ha je len 501 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 19 ha pôdy ornej, 474 ha lúk a pasienkov a 1 633 ha pôdy lesnej. Lesnatosť územia teda dosahuje až 73,5 %. Väčšia časť lesov je tvorená nepôvodnými smrekovými monokultúrami. Lokálne, najmä v extrémnejších polohách, nachádzame zvyšky jedľovo-bukových, bukových a jedľovo-smrekových porastov.

V obci nie je vyvinutý priemysel. Tradičné remeslá sú na ústupe, služby nie sú dostatočne rozvinuté. Obec však napriek tomu disponuje značným rozvojovým potenciálom pre svoj hospodársky vývoj.

Najviac šancí pre napredovanie umožňuje rozvoj cestovného ruchu, vidieckej turistiky, agroturistiky, malého a  stredného podnikania založeného na miestnych špecifikách, na kultúrnom a prírodnom dedičstve. Ich rozvinutie umožní využiť miestnu pracovnú silu. Samotný pobyt na vidieku je pre určité cieľové skupiny turistov žiadaným a veľmi obľúbeným spôsobom rekreácie. Vidiek im ponúka iný pohľad na život, poskytuje im možnosť zažiť nepoznanú atmosféru vidieckeho pokoja, stáva sa zdrojom oddychu a rekreácie. Vidiecka turistika má značné predpoklady stať sa jedným z najdôležitejších rozvojových prvkov obcí na území stredného Spiša. Obec Hnilčík je jednou z tých obcí, ktoré sú v Územnom pláne Košického samosprávneho kraja navrhované ako sídla vhodné pre rozvoj vidieckej turistiky. Ďalším z potenciálnych rozvojových programov je dobudovanie miestnych športových zariadení – najmä lyžiarskeho strediska Mraznica.

Obecné aktivity majú súvislosť aj s regionálnymi zámermi, definovanými v regionálnych rozvojových dokumentoch.

Zámery obce Hnilčík nadväzujú na Nariadenie vlády SR č. 281 z 12. mája 1998, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu Košického samosprávneho kraja (KSK) s účinnosťou od 17. septembra 1998. V  ňom sú ako nástupné centrá do rekreačného územného celku Slovenský raj (RÚC) navrhované sídla Dobšiná, Hrabušice a Spišská Nová Ves. Ťažiskom RÚC je Národný park Slovenský raj, zasahujúci do okresov Rožňava a Spišská Nová Ves. Do RÚC Slovenský raj patria: medzinárodné strediská turizmu: Dobšinská ľadová jaskyňa, Dedinky, Mlynky, Čingov - Podlesok, nadregionálne strediská turizmu: Stratená, Dobšiná – mesto, Hrabušice, Radzim – Vyšná Slaná, Novoveská Huta a Hnilčík – Mraznica. 

V územnom pláne KSK sa navrhuje dobudovat' strediská turizmu, najmä Dobšinskú ľadovú jaskyňu, Dedinky, Mlynky, Hnilčík a Podlesok a zrealizovať nové strediská turizmu – Vyšná Slaná – Rejdová, Smižianska Maša a Novoveská Huta. Zámerom je v jestvujúcich strediskách rekonštruovať a modernizovať lôžkové zariadenia. Územie RÚC je považované za vhodné pre horskú turistiku, cykloturistiku, zimné športy (lyžovanie) a lyžiarsku turistiku, poľovníctvo, rybárstvo, spoznávanie prírodných a kultúrnych atraktivít, vidiecky turizmus, spoznávanie folklóru a miestnych zvykov. Najvýznamnejšími lyžiarskymi strediskami v RÚC budú Mlynky a Hnilčík – Mraznica. Územný plán navrhuje prednostne dobudovať miestnu technickú infraštruktúru, kanalizáciu a čističky odpadových vôd, vytvoriť podmienky na rozvoj dopravy, oživiť stagnujúce a upadajúce vidiecke osídlenie, rozvíjať poznávaciu a vidiecku turistiku. Plánuje sa tiež rekonštrukcia ciest, napr. cesty č. II/533 v úseku Spišská Nová Ves – Novoveská Huta – Hnilec – Gemerská Poloma a cesty č. II/546 (Prešov) – Margecany – Gelnica – Nálepkovo – Hnilčík – križovatka s cestou č. II/533.