Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Dobrovoľný hasičský zbor

Podnet k založeniu hasičského zboru v  obci Hnilčík poskytol oheň v dome Jozefa Fabinyho dňa 23. novembra 1932, ktorý práve na počiatku krutej zimy hnilčíckej pozbavil majiteľa vlastného prístrešia. Už dávnejšie predtým volalo sa po tejto potrebe. Ale stále sa odkladalo, ale tento oheň bol výkričníkom za vetou, ktorú sa neodvážili napísať za dielom, ktoré sa neodvážili dokončiť. Táto príhoda bola súčasne i veľkým a prosebným hlasom neodkladať ďalej so svojpomocnou akciou, ale prijať odstrkované dieťa, pritúliť ho a cítiť jeho požehnanie. Pekného rozhodnutia odvážnych jedincovu ujíma sa učiteľ Ján Frlička spolu s Andrejom Zajacom a zúrodnia ho v založení Dobrovoľného hasičského zboru v obci Hnilčík.

Hovorí sa, že železo má sa kuť za horúca. Vtedy je najlepšie zvládnuteľné a obrobiteľné. Podobne i začadené múry Fabinyho bývaniska, z ktorého sa ešte valili kúdole žltkastého dymu, stvorili nadšenie nedovoliť viacej, aby ten strašný živel – oheň ako votrelec dostal sa medzi ľudské príbytky a ich nivočil. Všetci sa dávajú svorne do práce za záchranu ľudských majetkov a výsledky sa aj zjavujú pri nasledujúcich požiaroch, ktorých síce na Hnilčíku bolo poriedko, ale bolo treba byť na stráži.

Roku 1936 kupuje si DHS na Hnilčíku motorovú striekačku od fy Smejkal zo Slatinian u Chrudima za 26.000,- Kčs. Súčasne s ňou zakupuje i  200 metrov hadice. Motorovú striekačku v rámci peknej slávnosti, ktorej sa zúčastnili i jednotky zo Spišskej Novej Vsi a Vondrišla, posvätil miestny správca fary Andrej Jablonský, keď práve dovršoval 44 rok svojho tunajšieho účinkovania. Na slávnosti okrem iných prehovoril Edo Alexy, známy hasičský pracovník a vtedajší učiteľ v Tepličke pri Markušovciach. Po odchode prvého veliteľa zboru Jána Frličku do Topolčianok, ujíma sa velenia vedúci notár notárskeho úradu v Hnilčíku Ján M a g d o . Stalo sa to v roku l942.

I jeho účinkovanie v zbore bolo požehnané, lebo venoval sa mu s celou dušou a v svojej žičlivosti bol mu naklonený. Viedol zbor za dva roky a len tragická smrť mu v tomu zabránila. Roku 1944 smrťou veliteľa Jána Magdu zbor na chvíľu osirel. Predbežne nedalo sa na jeho rekonštrukciu, lepšie povedané na voľbu nového veliteľa ani pomyslieť, lebo vojna bola pred dverami. Keď však prebehla a pomery sa skonsolidovali veliteľ DSH sa stal Andrej Zajac, bezprostredný tvorca hasičskej myšlienky v obci. Veliteľom zboru sa stal 3. marca 1945.

DHS v obci Hnilčík zakúpi harmonium pre kostolík a od počiatku činne sa zúčastňoval tak kultúrneho podnikania / divadlá ap. / ako aj svojej stavovskej povinnosti. Zakročil už pri niekoľkých požiaroch domových, lesných a komínových. Roku 1947 utvoril sa aj hasičský dorast, ktorý od mala sa pripravuje na úlohy veľkých, obetavých hasičov. 24. apríla 1949 dožil sa DHS v  Hnilčíku mimoriadnej pocty. Jeho veliteľ Andrej Zajac bol zvolený za II. Námestníka Okresnej hasičskej jednoty /OHJ/ v Spišskej Novej Vsi.

V tom samom roku /1949/ odmení DHS v Hnilčíku čestnými diplomami: Jána Frličku, prvého veliteľa zboru, Jána Magdu, druhého veliteľa zboru za všestranné pôsobenie v zbore a miestneho duchovného Františka Hadriho za napísanie kroniky zboru, súčasne ho vyvoliac za kronikára zboru.
Tamtým dvom boli čestné diplomy doručené poštou, posledne menovanému odovzdal čestný diplom sám veliteľ Andrej Zajac s Rudolfom Mesarčíkom, podnotárom z Nálepkova / Vondrišel/.

Dobrovoľný hasičský zbor v obci Hnilčík bol a je vždy pripravený pomôcť blížnemu svojmu, kedykoľvek jeho pomoci bude zapotreby. Po znárodnení a hlavne po vytvorení samostatnej politickej obce Hnilčík v roku l961 sa zmenil aj názov na spoločenskú organizáciu „ Požiarna ochrana obce Hnilčík“,ktorá však bola veľmi aktívna nielen v samotnej podstate svojej činnosti,ale aj v spoločensko-kultúrnej a investičnej. V roku 1983 svojpomocne dokončila novú budovu požiarnej zbrojnice pri Kultúrnom dome s dvoma garážami,zasadačkou,kanceláriami a  sociálnými zariadením. Zásluhu na tom má predovšetkým vtedajší predseda Jozef Fabiny. Budova požiarnej zbrojnice je využívaná aj v dnešnej dobe s tým, že časť priestorov bola rekonštruovaná v roku 2005 na školiace stredisko s pripravovanou internetovou miestnosťou.

V roku 2004 sa znovu zmenil názov organizácie na“ Dobrovoľný hasičský zbor“, ktorý aktívne pomáha obci pri zabezpečovaní úloh o požiarnej ochrane vyplývajúcich zo zákona, zúčastnuje sa hasičských súťaží v rámci okresu Spišská Nová Ves a Gelnica, kde dosahuje dobré výsledky .

DHZ
DHZ