Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Štatút obce

Štatút obce Hnilčík ...na stiahnutie...

ÚVOD

ŠTATÚT OBCE HNILČÍK

Štatút obce Hnilčík upravuje v súlade so všeobecne –záväznými predpismi postavenie a pôsobnosť obce Hnilčík /ďalej len obce/, obecného zastupiteľstva, starostu obce a ďalších orgánov obecnej samosprávy , ich štruktúry, formy a metódy ich práce, zásady hospodárenia a nakladania s majetkom v prospech rozvoja obce, jeho občanov, ochrany a tvorby životného prostredia v obci.

PRVÁ HLAVA

PRVÁ HLAVA

Právne postavenie a územno – správne členenie obce
Práva a povinnosti obyvateľov obce

Čl. 1

Odsek 1
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.
Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným a zvereným majetkom a s vlastnými a zverenými finančnými zdrojmi.

Odsek 2
2.1. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby obyvateľov obce. Pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy
2.2. Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami, ktoré majú sídlo alebo bydlisko na jeho území a taktiež s orgánmi Košického samosprávneho kraja, politickými stranami, politickými a záujmovými organizáciami hnutiami a štátnymi orgánmi.

Odsek 3
Obec vo veciach spoločného záujmu spolupracuje tiež s okolitými obcami a mestami a svoje vzťahy vzájomne riešia na základe dohôd.

Odsek 4
Obec má právo združovať sa s inými mestami a obcami v záujme dosiahnutia prospechu.

Čl. 2

Na samospráve sa zúčastňujú:
1. Obyvatelia obce /občania, ktorí majú na území obce pobyt/
2. Iné osoby
a/ ktoré na území obce majú nehnuteľný majetok,

b/ v obci trvalo pracujú a platia miestnu daň alebo miestny poplatok,

c/ zdržujú sa v obci a sú v ňom prihlásení na prechodný pobyt,

d/ sú čestnými občanmi obce,

e/ majú sídlo na území obce.

Čl. 3

Práva a povinnosti obyvateľov obce

Odsek 1
Obyvatelia obce majú právo :
a / voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení,

b/ hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,

c/ požadovať od poslancov- členov obecného zastupiteľstva informácie o ich činnosti obecného zastupiteľstva.

Odsek 2
Obyvatelia obce a iné osoby, ktoré sa zúčastňujú na samospráve obce majú právo :
a / zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na verejných zhromaždeniach obyvateľov a vyjadrovať na nich svoj názor,

b/ obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,

c/ používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci na verejné účely,

d/ požadovať pomoc v čase náhlej núdze od príslušných orgánov obce.

Čl. 4

Obyvatelia obce a osoby , ktoré sa zúčastňujú na jeho samospráve a podieľajú sa na rozvoji a zveľaďovaní obce, poskytujú pomoc jeho orgánom a v tejto súvislosti sú povinné:

a / ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce,

b/ podieľať sa na tvorbe a ochrane životného prostredia v obci,

c/ napomáhať udržiavať poriadok v obci,

d/ poskytovať podľa svojich možností a schopností osobnú , materiálnu či technickú pomoc pri likvidácií a odstraňovaní následkov živelných pohrôm, alebo havárií v obci.

Čl. 5

Obec je povinná poskytnúť svojím obyvateľom nevyhnutnú pomoc v čase ich náhlej núdze, spôsobenej živelnou pohromou, haváriou, alebo inou podobnou udalosťou, najme zabezpečiť prístrešie, stravu, alebo inú materiálnu pomoc.

Čl. 6

Odsek 1 O zlúčení susedného mesta, obce s obcou Hnilčík rozhoduje vláda SR na základe súhlasných návrhov príslušného obecného zastupiteľstva a stanoviska okresného úradu /zákon č.517/90 o územno správnom členení SR/.

Odsek 2 O odčlenení časti obce od obce rozhoduje vláda SR na základe návrhu obecného zastupiteľstva schváleného hlasovaním obyvateľov obce – jeho príslušnej časti a stanoviska okresného úradu.

Odsek 3 Súčasťou rozhodnutia podľa odsekov 4 a 5 je dohoda o usporiadaní majetko- právnych vzťahov a dohoda o názve a sídle orgánov obce.

DRUHÁ HLAVA

DRUHÁ HLAVA


Majetok obce a hospodárenie s majetkom obce
Rozpočet a financovanie potrieb obce

Čl. 7 Majetkom obce sú nehnuteľné a hnuteľné veci vymedzené zákonom č. 138/91 Zb. o majetku obcí, ďalej tiež majetkové práva a záväzky, finančné prostriedky na príslušných účtoch, finančná hotovosť a cenné listiny.

Čl. 8

Odsek 1
Orgány obce a príspevková organizácia sú povinné riadne hospodáriť s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol obci zverený v prospech jeho rozvoja, tvorby a ochrany životného prostredia.

Odsek 2
Orgány obce a príspevková organizácia sú povinné majetok obce zveľaďovať a zhodnocovať.
Sú povinné najmä:
a / užívať a udržiavať majetok,

b / chrániť ho pred poškodením, zničením, stratou, zneužitím alebo odcudzením,

c / používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

d / viesť predpísanú evidenciu o majetku.

Odsek 3
Zásady hospodárenia s majetkom obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo, pričom tieto upravujú najmä podmienky a spôsoby
a / nadobúdania vecí do obce,

b / prevodu majetku obce na iné subjekty,

c / majetkového postavenia príspevkovej organizácie,

d / dočasného užívania majetku obce,

e / nakladania s majetkovými právami a pohľadávkami,

f / plnenia povinnosti pri hospodárení s majetkom obce,

g / kontroly hospodárenia s majetkom obce.

Čl. 9

Rozpočtové pravidlá obce

Odsek 1
Základom finančného hospodárenia obce je jeho rozpočet , ktorý vyjadruje ekonomickú samostatnosť obce v spravovanom území.

Odsek 2
Rozpočet obsahuje finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na spravovanom území, ako aj občanom žijúcim v obci. Zahŕňa tiež finančné vzťahy k rozpočtu SR.

Odsek 3
Rozpočet obce, rozpočtový proces, rozpočtové provizórium sú podrobne upravené Pravidlami hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami obce Hnilčík, schválenými obecným zastupiteľstvom.

Odsek 4
Pred schválením bude rozpočet obce zverejnený najmenej 15 dní na úradnej tabuli, aby sa občania obce mohli k nemu vyjadriť. Odsek 5
Rozpočet, jeho zmeny kontrolu čerpania, združovanie prostriedkov obce a záverečný účet obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Odsek 6
Na krytie mimoriadnych výdavkov a vo všeobecnom záujme môže obec hlasovaním obyvateľov obce rozhodnúť o zavedení verejnej dávky a vyhlásení dobrovoľnej zbierky.

Čl. 10

Odsek 1
Rozpočet obce na kalendárny rok obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Rozpočet obce by mal byť v zásade vyrovnaný. V prípade rozpočtového schodku musí byť pri schvaľovaní zabezpečené jeho krytie v alternatívach.

Odsek 2
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, ktoré tvoria hlavne príjmy z majetku obce, z fondov obce, príjmy z obecných daní a poplatkov, výnosy pokút za priestupky, výnos dobrovoľných zbierok a príspevkov, dary fyzických a právnických osôb a účelových obecných fondov.

Odsek 3
Medzi vlastné príjmy obce je zahrnutý aj podiel na príjmoch rozpočtu SR a príjem z vlastnej podnikateľskej činnosti.

Odsek 4
Z výdavkovej časti rozpočtu obce financuje hlavne výdavky spojené so samosprávnou činnosťou obce, výdavky na sociálne, rozvojové a ekologické programy , príspevky pre obcou riadenú príspevkovú organizáciu, splátky úverov, pôžičiek a podobne.

Odsek 5
O stave a pohybe majetku obce, príjmoch a výdavkoch, finančných vzťahoch k rozpočtu SR vedie obec účtovnú evidenciu.

Odsek 6
Rozpočtový proces a pravidlá rozpočtového hospodárenia:

a / rozpočet obce sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka,

b / rozpočtové prostriedky môžu byť použité iba do konca rozpočtového roka, a to len na účely, na ktoré boli rozpočtom určené,

c / starosta obce v rámci svojej pôsobnosti zodpovedá za hospodárenie a efektívne používanie rozpočtových prostriedkov,

d / ak vznikne v priebehu rozpočtového roka potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte zabezpečená, možno úhradu realizovať. v rámci rozpočtu hospodárnejším vykonávaním iných úloh, alebo dosunutím /obmedzením/ iného menej naliehavého výdavku, pokiaľ to nie je v rozpore s riadnou činnosťou samosprávy obce, p
oužitím vlastných mimorozpočtových prostriedkov
rozpočtovým opatrením
z rozpočtových rezerv
z iných zdrojov /združenie prostriedkov, úver/
So súhlasom starostu v rámci jeho kompetencií, ktorý na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva túto skutočnosť predloží k schváleniu.

Rozpočtovými opatreniami sú.
presuny rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými úlohami v rámci rozpočtu
úprava rozpočtu
viazanie rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu

Odsek 8 Porušenie rozpočtovej disciplíny a / subjekty, ktoré neoprávnene použijú alebo zadržia prostriedky rozpočtu alebo účelových fondov, sú povinné vrátiť finančné prostriedky v rovnakej výške do rozpočtu alebo účelových fondov. Zároveň sú povinní zaplatiť penále vo výške jedného promile zo zadržanej , alebo neoprávnene použitej sumy za každý deň omeškania a za každý deň neoprávneného použitia poskytnutých prostriedkov, najviac však do výšky tejto sumy. b / vrátené sumy a výnos penále sú príjmom príslušného rozpočtu.

Odsek 9
Finančné usporiadanie
a / Po skončení rozpočtového roka obec finančne usporiada svoje hospodárenie.

b / Prebytky hospodárenia rozpočtu koncom roka neprepadajú a sú zdrojom mimorozpočtových peňažných fondov. Prípadný schodok svojho hospodárenia vyrovná obec predovšetkým z rezervy schváleného rozpočtu, alebo mimorozpočtových peňažných fondov.

Odsek 10
Obec vytvára mimorozpočtové peňažné fondy, ktoré tvorí zo zostatkov týchto fondov z predchádzajúceho roka a z prebytkov hospodárenia bežného roka. Zostatky fondov koncom roka neprepadajú. O druhoch a spôsobe tvorby, resp. použití jednotlivých fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Prostriedky svojich peňažných fondov používa obec v zásade vždy prostredníctvom príjmov a výdavkov svojho rozpočtu, okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými fondami navzájom a prípadov, keď prostriedky fondov slúžia na vyrovnanie rozdielu medzi príjmami a výdavkami v priebehu rozpočtového roka a na poskytnutie finančných výpomocí obce podnikom a organizáciám.
Obec vytvára rezervný fond z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka a používa ho ako doplnkový zdroj svojho finančného hospodárenia.
Obec môže vytvárať aj ďalšie účelové fondy na sociálne, rozvojové a ekologické programy.

Odsek 11
Záverečný účet obce obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov. Záverečný účet obce a výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

TRETIA HLAVA

TRETIA HLAVA

Samospráva obce

Čl. 11

Odsek 1
Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce
a / prostredníctvom orgánov obce

b / hlasovaním obyvateľov obce

c/ verejným zhromaždením obyvateľov obce

Odsek 2
Orgánmi obce sú: a / obecné zastupiteľstvo

b / starosta obce

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce.

Odsek 3
1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce.
2. Obecné zastupiteľstvo je zložené z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Počet poslancov OZ je 5.

Odsek 4
1.Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11ods. 4 zákona č. 369/90 Z. z.
2.Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä :
a / určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa toho majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b / schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu podľa § 20 odst.1 z č.369/90 Zb. v platnom znení,

c / schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d / určovať náležitosti dane alebo poplatku a rozhodovať o prijatí úveru, alebo pôžičky,

e / vyhlasovať hlasovanie obyvateľstva obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,

f / uznášať sa na nariadeniach obce,

g / určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu, hlavného kontrolóra a zástupcu starostu,

h / schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce, vypracovaný podľa osobitného predpisu ako aj ďalšie predpisy- rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok,

ch / zakladať, zariaďovať a kontrolovať, rozpočtové a príspevkové organizácie a vymenúvať ich riaditeľov,

i / schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach a určovať im úlohy,

j / zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň práce,

k / udeľovať čestné občianstvo obce,

l / rozhodovať o zriadení výborov v miestnych častiach a o vymedzení ich oprávnení,

m / ustanovovať farby obce, obecnú zástavu, obecný erb,

n / schvaľovať štatút obce,

o / schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstve obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods.1 z. č. 369/1990 Zb.,

p / určovať volebné obvody a počet poslancov v nich.

3. Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o návrhy:
a / na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce,

b / na zavedenie a zrušenie dane, verejnej dávky alebo poplatku,

c / petície skupiny obyvateľov obce v počte 20 percent všetkých oprávnených voličov.

4. Obecné zastupiteľstvo môže v zmysle 11 a odst.6 zákona 369/90 Zb. vyhlásiť hlasovanie aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce. Hlasovanie obyvateľov obce o iných otázkach nie je prípustné.

5. Na prerokovanie vecí obce môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov alebo jeho častí.

Odsek 5
1.Starosta obce je predstaveným a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách.
2.Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovo- právnych vzťahoch obce a v pracovno - právnych vzťahoch. V administratívno- právnych vzťahoch

3. Starosta

a / zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,

b / vykonáva obecnú správu ,

c / zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

d / rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, alebo organizačným poriadkom vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

4. Starosta okrem toho

a / uschováva obecnú zástavu,

b / používa obecné insígnie.

5. Zástupca starostu obce zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti ,alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie.

6. Zástupca starostu je zvolený obecným zastupiteľstvom z poslancov obecného zastupiteľstva na celé funkčné obdobie.

7. Zástupca starostu je členom obecnej rady.

8. Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie, a / zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,

b / vykonáva obecnú správu v spolupráci s obecným zastupiteľstvom,

c / plní úlohy štatutárneho zástupcu v administratívnych vzťahoch .


9. Počas prítomnosti starostu zástupca starostu vykonáva okruh činností a úloh v rozsahu kompetencií schválených OZ.

Odsek 6
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon ďalšie svoje orgány, najmä obecnú radu, komisie, obecný požiarny zbor a iné stále alebo dočasne výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

Orgánmi obecného zastupiteľstva sú :
obecná rada
komisie OZ
obecný úrad

ŠTVRTÁ HLAVA

ŠTVRTÁ HLAVA

Orgány obecného zastupiteľstva

Čl. 12

Obecná rada

1.Obecná rada je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva , Obecnú radu tvoria 3 poslanci zvolení v priamych voľbách.
2.V zložení rady sa prihliada na zastúpenie rozhodujúcich politických strán obce zastúpených v obecnom zastupiteľstve.
3.Obecná rada je iniciatívnym výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.

Obecná rada najmä :
a / rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva a organizuje prípravu podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva.

b / zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku obce, jeho fondov a rozpočtu, daní a poplatkov a podáva o nich návrhy obecnému zastupiteľstvu alebo primátorovi.

c / pripravuje zasadnutie obecného zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,

d / zaoberá sa vecami týkajúcimi sa obce a života v ňom a svoje stanoviská podáva obecnému zastupiteľstvu a starostovi,

e/ organizuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva,

f / plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva.

Č l. 13

Komisie

1.Komisie sa zriaďujú fakultatívne ako stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy.
2.Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom. Predsedom komisie je poslanec.
3.Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo podľa miestnych podmienok a potrieb.
4.Komisie najmä:

a / v rámci poradnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené, vypracovávajú:
stanoviská k prerokovávaným materiálom, ako podklad pre rozhodovanie obecného zastupiteľstva,
stanoviská k návrhom najdôležitejších investičných zámerov v obci,
stanoviská k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života obce,

b / v rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené.
vypracovávajú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života obce na rokovanie obecného zastupiteľstva
predkladajú iniciatívne návrhy a podnety obecnému úradu, ktorý je povinný sa nimi zaoberať a informovať komisiu o výsledku riešenia

c / v rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené :
kontrolujú spôsob realizácie uznesení, obecného zastupiteľstva a obecnej rady,
dozerajú na celkovú činnosť obecného úradu v rámci svojej pôsobnosti,
kontrolujú, ako sa vybavujú pripomienky, podnety a sťažnosti obyvateľov obce,
dozerajú na hospodárenie s majetkom obce a s majetkom štátu ponechaným obci na dočasné hospodárenie, na investičnú a podnikateľskú činnosť obce
dozerajú na tvorbu zdravých životných podmienok a ochranu životného prostredia obce

5. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

6. Obecné zastupiteľstvo vychádzajúc z miestnych podmienok a potrieb môže zriadiť spravidla tieto komisie:
komisia finančná
komisia pre komunálny rozvoj
komisia sociálno zdravotná
komisia kontroly
komisia pre životné prostredie a verejný poriadok
komisia pre výstavbu a dopravu
komisia pre mládež rozvoj kultúry a športu
komisia pre školstvo a vzdelávanie

7. Obecné zastupiteľstvo môže podľa potreby komisie zlučovať, rozčleňovať, resp. zrušiť.

8. Organizačná štruktúra komisií:
Komisia má maximálne 3 členov, pričom komisia kontroly je zložená výlučne z poslancov OZ
a / predseda komisie riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a vedie ich, spoločne s administratívnym pracovníkom komisie pripravuje program schôdze komisie
zostavuje spolu s administratívnym pracovníkom plán činnosti a zasadnutí na určité časové obdobie a po posúdení v komisií ho predkladá na rokovanie obecnej rady, prípadne obecného zastupiteľstva
organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva
zastupuje komisiu navonok

b / členovia komisie
komisia poveruje jednotlivých členov komisie úlohami patriacimi do okruhu jeho činnosti.

c / administratívny pracovník
- spoločne s predsedom komisie vypracováva návrh plánu činností a zasadnutí komisie
a zabezpečuje prípravu programu schôdze,
vedie dokumentáciu o činnosti
zabezpečuje nevyhnutnú administratívu, súvisiacu s činnosťou komisie,
plní úlohy, ktorými ho poverí komisia

Čl.14

Obecný úrad

1.Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce na čele s prednostom pokiaľ sa zriadi. Je zložený zo zamestnancov obce a zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších orgánov obecného zastupiteľstva.
2.Organizáciu obecného úradu, objem mzdových prostriedkov, poriadok odmeňovania a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť, určuje obecné zastupiteľstvo.
3.Obecný úrad najmä:

a / zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce,

b / zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií,

c / vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu obce, vydaných v správnom konaní,

d / pripravuje návrhy nariadení a vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu obce,

e / metodicky riadi a kontroluje činnosť príspevkových organizácií pri čerpaní prostriedkov z rozpočtu obce.

4. Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý

a / organizuje prácu obecného úradu,

b / zodpovedá za svoju činnosť starostovi obce,

c / podpisuje spolu so starostom obce zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva,

d / zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.

5. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta obce.

Čl. 15

Hlavný kontrolór
1.Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí toho obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k obci skončí.
2.Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce, vyplývajúcich z pôsobnosti obce. Kontroluje najmä:
pokladničné operácie a účtovníctvo
nakladanie s majetkom
príjmy a výdavky rozpočtu obce

3.Vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu, rozpočtového provizória a záverečného účtu hospodárenia pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve.
4.Hlavný kontrolór za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému predkladá výsledky kontról.
5.Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadaní obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným .

PIATA HLAVA

PIATA HLAVA

Poslanci obecného zastupiteľstva a pracovníci obce

Čl. 19

Práva a povinnosti poslancov OZ

Odsek 1
Poslanec obecného zastupiteľstva /ďalej len poslanec/ je povinný najmä:

a / zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní ,

b / zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov , do ktorých bol zvolený,

c / dodržiavať organizačný a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva ,

d / obhajovať záujmy obce a jeho obyvateľov.

Odsek 2
Odmietnutie sľubu poslanca , alebo sľub s výhradou znamená zánik mandátu.
Mandát poslanca zanikne aj v týchto prípadoch.

a / vzdaním sa funkcie,

b / ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

c / ak bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,

d / ak zmení trvalý pobyt mimo územia obce,

e / ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenie nezúčastní trikrát po sebe zasadnutia obecného zastupiteľstva ,

f / ak počas jedného roku nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva ,

g / zlúčením alebo rozdelením obce po zvolení nového obecného zastupiteľstva.

Odsek 3
Poslanec je oprávnený najmä:
a / predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy,

b / interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veci týkajúcich sa výkonu ich práce,

c / požadovať od riaditeľov príspevkových organizácií obecného úradu vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,

d / požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

e / zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,

f / požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie .

Odsek 4
Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere. Za výkon funkcie poslanca patrí poslancovi odmena v zmysle zásad o odmeňovaní schválených OZ.

Odsek 5
Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov. To platí i o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy, alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku.

Odsek 6
Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti obecného zastupiteľstva.

ŠIESTA HLAVA

ŠIESTA HLAVA

Obecné symboly, ich ochrana a používanie

Čl. 20

Obecné symboly sú:

a / obecný erb

b / obecná zástava