Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kultúrno – osvetová činnosť

 11.06.2012

Kultúrno – osvetová činnosť
V dávnejšej minulosti sotva nájdeme stopy po kultúrno – osvetovej činnosti v obci. Minulosť pred rokmi 1900-1918 sotva čo priložila ku skultivovaniu dediny, hoci v tomto smere nachádzame ojedinelé krásne prípady, keď poniektorí, i význační činitelia venovali sa kultúrnemu pozdvihnutiu pospolitého človeka. Pravda, boli to poväčšine kňazi a učitelia, ktorí bezprostredne prišli s ľudom do styku. Ináč na dedinách hrali veľmi dôležitú úlohu krčmy, kde ľudia namiesto vzdelania za vlastné peniaze sali do seba iba otravu a jed. Vina čiastočne spočívala na neexpanzivnosti z radov tých, ktorým malo na veci najviacej záležať, a to v prvom rade. Časom však, keď po mnohých dedinách zakladali sa prostredníctvom uvedomelých vlastencov družstvá, v nich sa zhromažďovali všetci tí, ktorí z ideálnej lásky k pospolitému človekovi venovali sa pozdvihnutiu jeho národného uvedomenia a povedomia.
Kultúrno –osvetová práca v obci Hnilčík tiež je novšieho dáta. A je zrozumiteľná. V obci nebolo učiteľa, čoho následok je podnes bádateľný – ľudia neradi chodia na prednášky a neprístupní sú pre prehĺbenie osobného vzdelania. Neradi, lebo nemal ich kto k tomu privádzať a si vec obľúbiť. Nemal im kto ukázať krásu zdôstojnenia seba samého:
Túto úlohu vzala na seba za prvej ČSR Matica slovenská, odbor v Spišskej Novej Vsi. Ona vysiela prenášateľov do šíreho okolia, teda aj do obce Hnilčík, aby prednáškami najrozličnejšieho druhu a z najrozmanitejších záujmových odborov obohacovala ducha pospolitého ľudu. Mnohí prednášatelia naozaj šikovne podchytili duševnú expanzitu tunajšieho človeka, čo malo za následok, že v posledných dvadsiatich rokoch, zdvíha sa vzdelanostná úroveň obce.
Matica slovenská toto prednáškové turné dobre honorovala, vediac, že k pozdvihnutiu ducha má slúžiť i hmota.
Chytrý obrat vo vzkriesovaní vzdelania nastáva, keď obec Hnilčík /Dolný Hnilčík/,ale aj ostatné osady/Bindt,Roztoky, Hnilčík / postavia si školu a keď do obce prichádzajú učitelia. Odvtedy je kultúrno – osvetový rozvin naozaj pozoruhodný. Učitelia nacvičujú divadlá, zostavujú so svojimi školákmi ušľachtilé a ducha pozdvihujúce programy, školské akadémie z príležitosti rozličných tých istých sviatkov a iných pamätihodností.
Azda najšikovnejší ťah v kultúrno-osvetovej činnosti urobil tuná veľmi obľúbený učiteľ Ján Frlička. Zachytil mládež v krúžku mladých ochotníkov, zohral s ňou niekoľko divadelných hier, čo pobádalo aj hostinského Jozefa Zajaca, že nad svojím bytom vystavil veľkú divadelnú miestnosť pre ciele posvätenia a zošľachtenia ducha, so stálym javiskom. Horlivosť Jána Frličku strhnutá mládež už sa nezastavila. Od tej doby neprejde rok, žeby na skromnej scéne hnilčíckeho divadla nezjavila sa aspoň jedna divadelná hra.
V šľapajách Jána Frličku kráčali i ostatní učitelia. Tí však ponajviacej pekne nacvičenými akadémiami, ktorými uctili veľkých národných dejateľov.

V osade Hnilčík/Horný Hnilčík/ už za učiteľovania Jána Kovalčíka,Eda Kašpráka a najmä Jozefa Ruttkay a daľších sa hrávali divadlá v slovenskej reči.Hercami boli žiaci a občania,ktorí divadelné predstavenia hrávali aj v susedných osadách , ale i obciach.Po zrušení škôl sa učitelia vytratili a tým aj počet divadelných predstavení sa zredukoval, ale nezanikol. Divadelné hry boli nacvičované každým rokom koncom jesene tak, aby divadelná hra bola predstavená vždy na Vianoce alebo na starý rok v hostinci Zajac alebo v hostinci Chmúrová , neskoršie po roku 1961 v novovybudovanom Kultúrnom dome v obci /Dolný Hnilčík/. Kultúrnu činnosť Zastrešovala Osvetová beseda, v rámci ktorej okrem nacvičovania divadelných predstavení zabezpečovanými učiteľmi, neskoršie po zrušení škôl zanietencami napr. Magda Kačírová z Dolnej časti obce a v súčasnosti mládež pod vedením Martina Hlavatého ,ktorý síce nie je našim občanom nacvičujú a prezentujú sa 1-2 divadelnými predstaveniami v roku – posledné predstavenie bolo 30.6.2006 s názvom ZRKADLO. Známe boli hudobné skupiny The Bindt Boys vedená Milanom Zavackým, neskoršie POMA vedená Ľubomírom Kačírom a v súčastnosti ANT-HILL vedená Michalom Krestianom. Ďalej pracoval /Mária Herichová/ a pracuje zbor pre občianske záležitosti /Božena Fehérová/ na privítaní detí do života, blahoželaniu k životným jubileám starších občanov, ale i rozlúčkou s občanmi na poslednej ceste/Blažej Novotta/.

V Kultúrnom dome od roku 1961 stále je v prevádzke knižnica s možnosťou vypožičania kníh pre občanov ale i pre chatárov. Obec organizuje jeden krát v roku tanečnú zábavu s bohatou tombolou a autobusové zájazdy pre mládež i dospelých za poznaním, zábavou a nákupmi. V roku 2006 obec pripravuje vydanie monografie obce, ktorú napísal náš občan ing.Marian Jančura CsC. Finančné prostriedky za prispenia Ministerstva kultúry SR a sponzorov sú sústredené a v mesiaci október monografia bude na svete.

Tradíciou sa stal v posledných rokoch “Kermeš na Hnilčíku“ v rámci ktorého okrem cirkevných slávností je aj bohatý kultúrny program striedavo v hornej časti obce/ihrisko/ a  dolnej časti obce/pri ubytovni/.Veľkú tradíciu má aj vedenie obecných kroník zásluhou už nebohými Ladislavom Krestianom, Ondrejom Fabianom a v  súčastnosti Cecíliou Fabiniovou,ktorá okrem toho svojími básňami prispieva do rôznych časopisov.
Obec vydáva dvojmesačník „Obecný spravodaj“, ktorý informuje občanov o aktuálnom dianí v obci, ktorá je vzhľadom na rozľahlosť obce veľmi potrebná.
Zub času poznačil aj technický stav Kultúrného domu.Je nevyhnutná jeho rekonštrukcia. V dezolátnom stave sú strecha, okná, dvere, javisko a ostatné miestnosti slúžiace prevádzke .Obec požiadala v decembri 2004 o pridelenie grantu finačných prostriedkov z EÚ v rámci programu ZI- 3.1.4 vo výške 18 mil.Sk .V prípade úspešnosti dorieši aktivity obce v rámci VÚC Košického kraja ako nadregionálného strediska cestovného ruchu a kultúrne vyžitie občanov obce , turistov a širokého okolia.


Zoznam článkov: