Obec Hnilčík rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Napíšte nám:

Občianske združenie

Banský skanzen v Hnilčíku

Obec Hnilčík je bohatá na banskú históriu. V tunajších kopcoch sa vyskytovali ložiská železnej a medenej rudy, ktoré patrili medzi najväčšie a najvýznamnejšie na Slovensku. Banské lokality Bindt, Roztoky, Grétla, či Gezwäng majú čestné miesto medzi ložiskami nerastných surovín a sú známe odborníkom v celej strednej Európe. Vďaka bohatým zásobám nerastov sa tu dobývalo už v prehistorických dobách a v stredoveku. V novšej dobe tu vznikli významné banské závody a nadnárodné bansko-hutnícke firmy investovali do ich technického rozvoja nemalé investície. Vďaka tomu patrili bane v Hnilčíku v druhej polovici 19. a na začiatku 20. storočia medzi najvyspelejšie, používajúce na tú dobu najmodernejšie technické a technologické výdobytky.

Vďaka tomu nám v Hnilčíku zostalo veľké množstvo technických a banských pamiatok, ktoré sa zachovali a zasluhujú si našu úctu a ochranu. Jednou z možnosti ochrany je ich obnova a zapojenie do poznávacej turistiky. Okrem prezentácie slávnej minulosti si od realizácie tohto zámeru sľubujeme, že našu obec začnú navštevovať turisti a že to pomôže miestnemu rozvoju v oblasti rozvíjajúcich sa služieb turistov.

Občianske združenie Hnilčík pre prítomnosť, pre budúcnosť v spolupráci s obcou vypracovalo a do konca roka 2012 zrealizuje projekt Banský skanzen v Hnilčíku.

Banský skanzen v Hnilčíku bude pozostávať z 3 častí:

  1. zo stálej muzeálnej expozície v objekte drevenej dvojpodlažnej budovy bývalej školy v miestnej časti obce Hnilčík v Jerohute pri Obecnom úrade,

  2. z podzemnej banskej expozície umiestnenej v štôlni Ľudmila na konci miestnej časti Roztoky,

  3. zo sústavy náučných montánnych chodníkov v miestnych častiach Roztoky, Bindt, Grétla-Cechy a údolie Železného potoka.

Časť zámerov uvedených v projekte sme už uskutočnili v minulých rokoch (náučný chodník Roztoky, náučný chodník Údolím Železného potoka ...).

V roku 2012 sme sa s projektom „Banský skanzen v Hnilčíku“ zapojili
do grantového programu
Karpatskej nadácie Spoločne pre región 2012. Správna rada Karpatskej nadácie ocenila našu snahu verejno-prospešnými aktivitami prispieť k rozvoju našej obce a na základe odporúčaní hodnotiacej komisie rozhodla, že náš projekt podporí udelením grantu vo výške 2 414 € (bližšie na www.karpatskanadacia.sk). Okrem poskytnutých prostriedkov naše občianske združenie vloží do realizácie projektu vlastné prostriedky vo výške 300 €.

Vďaka týmto peniazom budeme môcť:

  1. v pravom krídle poschodia bývalej školy, dnes materskej školy v Jerohute, zriadiť malú muzeálnu expozíciu,

  2. sprístupniť štôlňu Ľudmila (bývalý sklad výbušnín) na konci Roztok verejnosti,

  3. vydať mapu okolia Hnilčíka, propagujúcu miestne technické a kultúrne pamiatky, ale aj možnosti turistiky a cykloturistiky, športového vyžitia sa v miestnom športovom stredisku a služieb pre návštevníkov (ubytovanie, stravovanie a pod.).

Muzeálna expozícia bude zameraná na minulosť obce Hnilčík, na jej prírodné prostredie, ale predovšetkým na históriu miestneho baníctva. Exponáty – rôzne pracovné, remeselnícke, banícke nástroje, etnografické predmety a predmety dennej potreby našich predkov do múzea získame dobrovoľnou verejnou zbierkou medzi občanmi obce.

V štôlni Ľudmila opravíme portál a priestor pred vchodom, štrkom vysypeme vnútorné priestory a pred ňou osadíme informačnú tabuľu. Pre prípadných návštevníkov štôlne pripravíme šatňu v priestoroch penziónu Harmony, kde návštevníka štôlne vybavíme svietidlom, prilbou a pláštenkou. Návštevy štôlne budú organizované, so zabezpečenou sprievodcovskou službou a kvalifikovaným výkladom o miestnom baníctve. Z legislatívneho hľadiska bude úprava štôlne povolená ako špecifická forma banskej činnosti Obvodným banským úradom Spišská Nová Ves.

V roku 2012 budeme pokračovať v budovaní náučných chodníkov v Hnilčíku novou trasou Bindt, pričom sa nám podarilo na jej realizáciu získať finančné prostriedky od Nadacie Orange (viď www.nadaciaorange.sk). Predpokladáme vypracovať obsahovú náplň 7 náučných tabulí a osadiť ich v podobe zaujímavého náučného okruhu v krásnom prírodnom prostredí v starobylej osade Bindt.

Tieto aktivity môžeme uskutočniť vďaka grantovému programu Šanca pre váš región Nadácia Orange, ktorý poskytol na realizáciu projektu Za podzemnou gotikou (náučné montánne trasy v Hnilčíku) dar vo výške 1 650 €.

Okrem prostriedkov z grantu naše občianske združenie vloží do realizácie vlastné prostriedky vo výške 198 € a ďalších 52 € získa z iných zdrojov.

Poskytnuté finančné prostriedky z oboch grantov významným spôsobom pomôžu pri napĺňaní našich zámerov. Okrem toho však je potrebné vynaložiť množstvo úsilia v podobe dobrovoľníckej práce pri získavaní a spracovaní potrebných odborných údajov, nákupe materiálov, organizácii a uskutočnení konkrétnych prác v teréne. Členovia Občianskeho združenia Hnilčík pre prítomnosť, pre budúcnosť sa do týchto aktivít zapájajú na úkor voľného času, bez nárokov na odmenu. Veľkú rolu zohráva obec Hnilčík, ktorá všestranne podporuje naše úsilie a sama sa bude podieľať na zabezpečení projektov.

© Marián Jančura